Przybliżamy kraje Zatoki i ich potencjał biznesowy – Szejk-my Friend, Szejk your Friend.

Przybliżamy kraje Zatoki i ich potencjał biznesowy – Szejk-my Friend, Szejk your Friend.

Przybliżamy kraje Zatoki i ich potencjał biznesowy 

Podcast dla chętnych do rozwijania Firm w krajach Półwyspu Arabskiego. Przebogate rynki, ogromnie chłonne i obecnie nastawione na import: artykułów, usług a przed wszystkich technologii. Aby być skutecznymi musimy przyjąć panujące tam reguły kulturowe i biznesowe .. jakie ? O tym będą podcasty! Zamieścimy doświadczenia, sugestie i propozycje. — W tym odcinku przybliżamy kraje Zatoki i ich potencjał biznesowy.

Business Beyond Borders destination Africa – 2020

Business Beyond Borders destination Africa – 2020

Konferencja Business Beyond Borders destination Africa – edycja II

On March 5, 2020, the second edition of the Business Beyond Borders destination Africa conference took place. The event again was organized by Iddeni and BConnect Beata Koniarska in cooperation with the Pomeranian Development Agency and Pomeranian Employers. A huge dose of practical and substantive knowledge translated into the success of the conference. During the conference, participants learned why today, more than ever, we need Africa, and how to take advantage of it so that both sides – Polish and African one – benefit from long-term cooperation.

Mor info: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/biznes-po-afrykansku,548258

Business Beyond Borders destination Africa – 2020

Business Beyond Borders destination Africa – edycja II

Konferencja Business Beyond Borders destination Africa – edycja II

5 marca 2020 odbyła sie druga edycja konferencji Business Beyond Borders destination Africa. Wydarzenie zorganizowane przez Iddeni i BConnect Beaty Koniarskiej we współpracy z Agencja Rozwoju Pomorza i Pracodawców Pomorza. Ogromna dawka praktycznej i merytorycznej wiedzy przełożyła się na sukces konferencji. Podczas konferencji uczestnicy dowiedzieli się dlaczego dziś bardziej niż kiedykolwiek to my potrzebujemy Afryki, i jak z tego skorzystać aby obie strony – polska i afrykańska osiągnęły korzyści z długotrwałej współpracy. 

Więcej informacji: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/biznes-po-afrykansku,548258

Trip to the Middle East

Trip to the Middle East

TRIP TO THE MIDDLE EAST
 

My last trip to the Middle East, end of July 2019, was one week long, where I visited 3 countries, 6 cities, and had 15 meetings – was a great success and adventure at the same time.

Starting from Beirut and its neighborhood’s, going to Riyadh, Jeddah, Dammam, Al Khobar, Bahrain.

I have to admit – the Middle East continue surprising me, in very positive way, and I can’t wait to be back there. Hopefully next month I will experience it again.

I always repeat – good news don’t have great PR.

We just talk about negative side of things/events or those shocking ones, not the ordinary ones. And well, this should be proclaimed out loud – being WOMAN in business in Arab World is not an issue at all.

One of my business activities is to proclaim the friendliness of the Middle East and Arab countries the way I live and see it.

Collaboration with Arabs requires certain dose of patience and cultural preparation, as in Europe we do business in different way – however – regular dose of respect for other should be enough to succeed in initial phase till we don’t understand the other side.

Moreover, Saudi Arabia is quite a friendly place for European Businesswoman, which is offering great hospitality, professional and well-educated business partners as well as great variety of opportunities, considering ongoing changes in the country.

Finger crossed for all deals I negotiated. And more to come.

Unfortunately, I am not that good in registering everything on pictures – which would make this post much easier, however there are 2 – courtesy of my business partners that I’ve got as memory.

If you have any question/enquiries related to business opportunities in Saudi Arabia – please do not hesitate to get in touch.

Trip to the Middle East

Podróż na Bliski Wschód

PODRÓŻ NA BLISKI WSCHÓD
Moja ostatnia podróż na Bliski Wschód, pod koniec lipca 2019 r.-  trwała tydzień, gdzie odwiedziłam 3 kraje, 6 miast i odbyłam 15 spotkań – była to jednocześnie wielka przygoda i duży sukces.
Począwszy od Bejrutu i okolic, aż do Rijadu, Dżeddy, Dammam, Al Khobar, Bahrajnu.
Muszę przyznać, że Bliski Wschód nadal mnie zaskakuje w bardzo pozytywny sposób i nie mogę się doczekać powrotu. Mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu znów tego doświadczę.
Zawsze powtarzam – dobre wieści nie mają świetnego PR. Za to te złe maja genialny.
Mówimy tylko o negatywnej stronie rzeczy/wydarzeń lub o tych szokujących, a nie o zwykłych. Cóż, należy to głośno powiedzieć – bycie KOBIETĄ w świecie arabskim wcale nie jest problemem – tak jak niektórzy próbują nas w tym utwierdzić.
Jednym z moich działań biznesowych jest proklamowanie życzliwości krajów Bliskiego Wschodu i krajów arabskich tak jak ja tego doświadczam. 
Współpraca z Arabami wymaga pewnej dawki cierpliwości i przygotowania kulturowego, ponieważ w Europie prowadzimy biznes w inny sposób – jednak – regularna dawka szacunku dla innych powinna wystarczyć w początkowej fazie, dopóki nie zrozumiemy drugiej strony.
Ponadto Arabia Saudyjska jest dość przyjaznym miejscem dla European Businesswoman, która oferuje wspaniałą gościnność, profesjonalnych i dobrze wykształconych partnerów biznesowych, a także szeroką gamę możliwości biznesowych, biorąc pod uwagę ciągłe zmiany w tym kraju.
Niestety, nie jestem zbyt dobry w rejestrowaniu wszystkiego na zdjęciach – co znacznie ułatwiłoby ten post, jednak są 2 – dzięki uprzejmości moich partnerów biznesowych, które mam jako pamiątkę.
Jeśli masz jakieś pytania związane z możliwościami biznesowymi w Arabii Saudyjskiej – skontaktuj się z nami.