Trip to the Middle East

Trip to the Middle East

TRIP TO THE MIDDLE EAST
 

My last trip to the Middle East, end of July 2019, was one week long, where I visited 3 countries, 6 cities, and had 15 meetings – was a great success and adventure at the same time.

Starting from Beirut and its neighborhood’s, going to Riyadh, Jeddah, Dammam, Al Khobar, Bahrain.

I have to admit – the Middle East continue surprising me, in very positive way, and I can’t wait to be back there. Hopefully next month I will experience it again.

I always repeat – good news don’t have great PR.

We just talk about negative side of things/events or those shocking ones, not the ordinary ones. And well, this should be proclaimed out loud – being WOMAN in business in Arab World is not an issue at all.

One of my business activities is to proclaim the friendliness of the Middle East and Arab countries the way I live and see it.

Collaboration with Arabs requires certain dose of patience and cultural preparation, as in Europe we do business in different way – however – regular dose of respect for other should be enough to succeed in initial phase till we don’t understand the other side.

Moreover, Saudi Arabia is quite a friendly place for European Businesswoman, which is offering great hospitality, professional and well-educated business partners as well as great variety of opportunities, considering ongoing changes in the country.

Finger crossed for all deals I negotiated. And more to come.

Unfortunately, I am not that good in registering everything on pictures – which would make this post much easier, however there are 2 – courtesy of my business partners that I’ve got as memory.

If you have any question/enquiries related to business opportunities in Saudi Arabia – please do not hesitate to get in touch.

Trip to the Middle East

Podróż na Bliski Wschód

PODRÓŻ NA BLISKI WSCHÓD
Moja ostatnia podróż na Bliski Wschód, pod koniec lipca 2019 r.-  trwała tydzień, gdzie odwiedziłam 3 kraje, 6 miast i odbyłam 15 spotkań – była to jednocześnie wielka przygoda i duży sukces.
Począwszy od Bejrutu i okolic, aż do Rijadu, Dżeddy, Dammam, Al Khobar, Bahrajnu.
Muszę przyznać, że Bliski Wschód nadal mnie zaskakuje w bardzo pozytywny sposób i nie mogę się doczekać powrotu. Mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu znów tego doświadczę.
Zawsze powtarzam – dobre wieści nie mają świetnego PR. Za to te złe maja genialny.
Mówimy tylko o negatywnej stronie rzeczy/wydarzeń lub o tych szokujących, a nie o zwykłych. Cóż, należy to głośno powiedzieć – bycie KOBIETĄ w świecie arabskim wcale nie jest problemem – tak jak niektórzy próbują nas w tym utwierdzić.
Jednym z moich działań biznesowych jest proklamowanie życzliwości krajów Bliskiego Wschodu i krajów arabskich tak jak ja tego doświadczam. 
Współpraca z Arabami wymaga pewnej dawki cierpliwości i przygotowania kulturowego, ponieważ w Europie prowadzimy biznes w inny sposób – jednak – regularna dawka szacunku dla innych powinna wystarczyć w początkowej fazie, dopóki nie zrozumiemy drugiej strony.
Ponadto Arabia Saudyjska jest dość przyjaznym miejscem dla European Businesswoman, która oferuje wspaniałą gościnność, profesjonalnych i dobrze wykształconych partnerów biznesowych, a także szeroką gamę możliwości biznesowych, biorąc pod uwagę ciągłe zmiany w tym kraju.
Niestety, nie jestem zbyt dobry w rejestrowaniu wszystkiego na zdjęciach – co znacznie ułatwiłoby ten post, jednak są 2 – dzięki uprzejmości moich partnerów biznesowych, które mam jako pamiątkę.
Jeśli masz jakieś pytania związane z możliwościami biznesowymi w Arabii Saudyjskiej – skontaktuj się z nami.